Cevşen Duası Tam ve Orijinal Metin Okuyun, Feyzinden Mahrum Kalmayın!

İslam dünyasında en yaygın okunan dualardan biri: cevşen duası

Bu yazımızda cevşen duasının özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz ve duanın tam sözlerini aktaracağız. Dua sözlerine geçemeden önce iki farklı cevşen duası ile ilgili bazı önemli bilgiler sunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

İşte cevşen duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Cevşen dualarının ortaya çıkışı ve sözleri

İslam tarihinde iki farklı cevşen duası okunmuştur. Bunlardan birincisi Şia kaynaklarında yaygın olarak geçen ve Türkiye’de de bazı dini cemaatlerde sıkça okunan “uzun cevşen duası”dır. İkinci cevşen duası ise Kuran surelerine dayanmakta olup “kısa cevşen duası” adını almaktadır.

  • Peki hangi cevşen duası daha doğru? Sahih cevşen duası hangisi?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce uzun ve kısa cevşen duaları hakkında birkaç cümle ile kısaca bilgi verelim:

Uzun cevşen duası

Oldukça uzun bir duadır. Allah’ın güzel isimleri ile kutsi sözlere dayanır. Kulağa hoş gelen ezgili bir yapısı vardır. Rivayete göre Cebrail tarafından savaş sırasında Hazreti Muhammed’e öğretilmiştir. Sahabelere ise Hazreti Ali aracılığı ile nakledilmiştir.

Savaş sırasından Cebrail’in Peygamber Efendimize “Zırhını çıkar, bu duayı oku!” demesi üzerine ortaya çıkmıştır.

Ancak ifade etmek gerekir ki uzun cevşen duası hakkında ifade edilen bu görüşlerin hiçbiri güvenilir dini kaynaklarda geçememektedir. Dua hakkındaki bu tarzdaki rivayetler Hazreti Muhammed’in vefatından yüzyıllarca sonra yazılan eserlerde geçmektedir.

Kısa cevşen duası

Bu duanın güvenilirliği hakkında şüphe yoktur. Zira duayı doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz müminlere öğretmiştir ve bu bilgi sahih kaynaklarda geçmektedir.

Kısa cevşen duası Felak ve Nas surelerinden oluşur ve Muavvizeyetyn adını alır. Bu hususta aktarılan bazı bilgiler şöyledir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu. Muavvizetân sûreleri denilen Nâs ve Felak sûreleri nazil olunca diğer okuduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.” (Tirmizi, İbn Mace)

Hazreti Âişe’nin (radıyallâhu anhâ) konu ile ilgili beyanı:

“Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm her gece yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Nas ve Felak surelerini ve Kul hüvallahu ahad’i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Dâvud)

Kısa cevşen duasını okumak daha makbuldur ancak uzun cevşen duası okumak da mümkündür

Büyük alimler müminlerin kısa cevşen duasını okumasının daha doğru olacağını ifade etmektedir. Çünkü bu dua doğrudan doğruya Kuran surelerine dayanır ve kaynağı bellidir. Konu ile ilgili söylenen hadisler de güvenilirdir.

Uzun cevşen duasının ortaya çıkışı ile ilgili ifade edilen görüşler ise kesin belgelere dayanmaz. Yani duanın güvenilirliği hususunda bazı şüpheler vardır. Ancak duanın Türkçe meali incelendiğinde dine aykırı bir şeyin bulunmadığı, aksine güzel ifadelerle Yüce Allah’a niyaz edildiği görülmektedir.

Sonuç olarak kısa cevşen duasının okunması daha makbuldür, buna karşılık uzun cevşen duası okumakta da bir mahzur yoktur. Zira bu niyazların her ikisi de Allah’a güzel sözlerle yakarıştır ve İnşallah müminlerin dileklerinin gerçekleşmesine vesile olacaktır. 

Kısa Cevşen Duası (Muavvizeyetyn Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas. (amin)

Uzun Cevşen Duasının Tam Metni (Cevşen-ül Kebir Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme innî es’elüke biesmâike
Yâ Allah

Yâ Rahman
YâRahîm
Yâ Alîm
Yâ Halîm
Yâ Azîm
 Yâ Hakîm
 Yâ Kadîm
 Yâ Mukîm
 Yâ Kerîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Seyyide’s-sâdât

 Yâ Mucîbe’d-de’avât
 Yâ Veliyye’l-hasenât
 Yâ Refıa’d-deracât
 Yâ Azîme’l-berakât
 Yâ Ğafıra’l-hatîât
 Yâ Dâfî’a’l-beliyyât
 Yâ Sâmi’a’l-esvât
 Yâ Mu’tıye’l-mesûlât
 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.
 Ya Hayra’l-ğâfirîn

 Ya Hayra’n-nâsırîn
 Ya Hayra’l-hâkimîn
 Ya Hayra’l-fatihîn
 Yâ Hayra’z-zâkirîn
 Yâ Hayra’l-vârişîn
 Yâ Hayra’l-hâmidîn
 Yâ Hayra’r-râzikîn
 Yâ Hayra’l-fâsilîn
 Yâ Hayra’l-muhsinîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl

 Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl
 Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl
 Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl
 Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl
 Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb
 Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb
 Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb
 Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb
 Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Hannân
 Yâ Mennân
 Yâ Deyyân
 Yâ Gufran
 Yâ Burhan
 Yâ Sultân
 Yâ Sübhân
 Yâ Müste’ân
 Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân
 Yâ Ze’l-emân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih

 Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih
 Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih
 Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih
 Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih
 Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
 Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin
 Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih
 Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih
 Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ

 Yâ Kâşife’l-belâyâ
 Yâ Müntehe’r-racâyâ
 Yâ Müczile’l-‘atâyâ
 Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ
 Yâ Râzika’l-berâyâ
 Yâ Kâdiya’l-münâyâ
 Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ
 Yâ Bâ’ise’s-serâyâ
 Yâ Mutlika’l-üsârâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ

 Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ
 Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ
 Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ
 Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ
 Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ
 Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ
 Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ
 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ
 Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Mâni’
 Yâ Dâfi’
 Yâ Nâfi’
 Yâ Sami’
 Yâ Râfi’
 Yâ Sâni’
 Yâ Şâfi’
 Yâ Cami’
 Yâ Vâsi’
 Yâ Mûsi’

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Sâni’a külli masnû’

 Yâ Halika külli mahlûk
 Yâ Râzika külli merzûk
 Yâ Mâlike külli memlûk
 Yâ Kâşife külli mekrûb
 Yâ Fârice külli mağmum
 Yâ Râhime külli merhum
 Yâ Nasıra külli mahzûl
 Yâ Sâtira külli mâ’yûb
 Yâ Melcee külli mazlum

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti

 Yâ Recâî ‘inde müsîbeti
 Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti
 Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti
 Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî
 Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî
 Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî
 Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî
 Yâ Mu’înî ‘inde feze’î
 Yâ Delîlî ‘inde hayrati

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb

 Yâ Ğaffara’z-zünûb
 Yâ Settâra’l-‘uyûb
 Yâ Keşşâfe’l-kürûb
 Yâ Mukallibe’l-kulûb
 Yâ Müzeyyine’l-kulûb
 Yâ Münevvira’l-kulûb
 Yâ Tabîbe’l-kulûb
 Yâ Habîbe’l-kulûb
 Yâ Enîse’l-kulûb

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Celîl
 Yâ Cemîl
 Yâ Vekîl
 Yâ Kefil
 Yâ Delîl
 Yâ Mükîl
 Yâ Habîr
 Yâ Latîf
 Yâ ‘Azîz
 Yâ Melîk

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Delîle’l-mütehayyirîn

 Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn
 Yâ Sarîha’l-müstesrihîn
 Yâ Câra’l-müstecîrîn
 Yâ Melcee’l-‘âsîn
 Yâ Ğâfıra’l-müznibîn
 Yâ Emâne’l-hâifîn
 Yâ Râhime’l-mesâkîn
 Yâ Enîse’l-müstevhişîn
 Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân

 Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân
 Yâ Ze’l-emni ve’l-emân
 Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân
 Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân
 Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân
 Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân
 Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân
 Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân
 Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve Rabbü külli şey’

 Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
 Yâ Men hüve Hâliku külli şey’
 Yâ Men hüve fevka külli şey’
 Yâ Men hüve kable külli şey’
 Yâ Men hüve ba’de külli şey’
 Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’
 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’
 Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’
 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Mü’min
 Yâ Müheymin
 Yâ Mükevvin
 Yâ Mülakkin
 Yâ Mübeyyin
 Yâ Mühevvin
 Yâ Müzeyyin
 Yâ Mu’azzim
 Yâ Mu’avvin
 Yâ Mülevvin

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm

 Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm
 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
 Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm
 Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm
 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh

 Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh
 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
 Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh
 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
 Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh
 Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih
 Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Fârice’l-hemm

 Yâ Kâşife’l-ğamm
 Yâ Gâfire’z-zenb
 Yâ Kâbile’t-tevb
 Yâ Hâlika’l-halk
 Yâ Sâdika’l-va’d
 Yâ Râzika’t-tıfl
 Yâ Mûfiye’l-‘ahd
 Yâ ‘Alime’s-sirr
 Yâ Fâlika’l-habb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ ‘Aliyy
 Yâ Vefiyy
 Yâ Veliyy
 Yâ Ganiyy
 Yâ Meliyy
 Yâ Zekiyy
 Yâ Radiyy
 Yâ Bediyy
 Yâ HafIyy
 Yâ Kaviyy

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men azhera’l-cemîl

 Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh
 Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh
 Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr
 Yâ ‘Azîme’l-‘afv
 Yâ Hasene’t-tecâvüz
 Yâ Vâsi’a’l-mağfireh
 Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh
 Yâ Sahibe külli necvâ
 Yâ Müntehâ külli şekva

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah

 Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah
 Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah
 Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh
 Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah
 Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah
 YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh
 YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh
 Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh
 Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ahkeme’l-hâkimîn

 Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn
 Yâ Asdeka’s-sâdikîn
 Yâ Azhera’z-zâhirîn
 Yâ Athera’t-tâhirîn
 Yâ Ahsene’l-hâlikîn
 Yâ Esra’a’l-hâsibîn
 Yâ Esme’a’s-sâmi’în
 Yâ Ekrame’l-ekramîn
 Yâ Erhame’r-râhimîn
 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Bedi’a’s-semâvât

 Yâ Câ’ile’z-zulümât
 Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât
 Yâ Râhîme’l-‘aberât
 Yâ Sâtira’l-‘averât
 Yâ Kâşife’l-beliyyât
 Yâ Muhyiye’l-emvât
 Yâ Dâ’ife’l-hasenât
 Yâ Münzile’l-berakât
 Yâ Şedîde’n-nekamât

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Müsavvir
 YâMükaddir
 Yâ Mütahhir
 Yâ Münevvir
 Yâ Mükaddim
 Yâ Müahhir
 Yâ Müyessir
 Yâ Münzir
 Yâ Mübeşşir
 Yâ Müdebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Rabbe’l-beyti’l-harâm

 Yâ Rabbe’ş-şehri’l-harâm
 Yâ Rabbe’l-mescidi’l-harâm
 Yâ Rabbe’l-beledi’l-harâm
 Yâ Rabbe’r-rukni ve’l-mekâm
 Yâ Rabbe’l-meş’ari’l-harâm
 Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram
 Yâ Rabbe’n-nûri.ve’z-zalâm
 Yâ Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selâm
 Yâ Rabbe’l-celâli ve’l-ikrâm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh

 Yâ Senede men lâ senede leh
 Yâ Zühra men lâ zühra leh
 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
 Yâ Hırze men lâ hırze leh
 Yâ Fahra men lâ fahra leh
 Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
 Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
 Yâ Enîse men lâ enîse leh
 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Kâim
 Yâ Dâim
 Yâ Rahim
 Yâ Hâkim
 Yâ ‘Âlim
 Yâ ‘Âsim
 Yâ Kâsim
 Yâ Salim
 Yâ Kâbid
 Yâ Basit

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ ‘Âsıme-meni’sta’sameh

 Yâ Râhime meni’sterhameh
 Yâ Nasıra meni’stensarah
 Yâ Hafıza meni’stahfezah
 Yâ Mükrime meni’stekrameh
 Yâ Mürşide meni’sterşedeh
 Yâ Mu’îne meni’ste’âneh
 Yâ Muğîşe meni’steğâşeh
 Yâ Sarîha meni’stesrahah
 Yâ Ğâfıra meni’stağferah

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’rı-nâr.
 Yâ Kerîme’s-saftı

 Yâ ‘Azîme’l-menn
 Yâ Keşîra’l-hayr
 Yâ Kadîme’l-fadl
 Yâ Latîfe’s-sun’
 Yâ Dâime’l-lütf
 Yâ Nâfise’l-kerb
 Yâ Kâşife’d-durr
 Yâ Mâlike’l-mülk
 Yâ Kâdiyen bi’l-hakk

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ ‘Azîzen lâ yüdâm

 Yâ Latîfen lâ yürâm
 Yâ Rakîben lâ yenâm
 Yâ Kaimen lâ yefût
 Yâ Hayyen lâ yemût
 Yâ Meliken lâyezûl
 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
 Yâ ‘Alimen lâ yechel
 Yâ Sameden lâ yüt’âm
 Yâ Kaviyyen lâ yüd’af

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Vâhid
 Yâ Vâcid
 Yâ Şâhid
 Yâ Mâcid
 Yâ Râşid
 Yâ Bâis
 Yâ Vâris
 Yâ Dârr
 Yâ Nâfi’
 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ A’zamü min külli ‘azîm

 Yâ Ekramü min külli kerîm
 Yâ Erhamü min külli rahîm
 Yâ Ahkemü min külli hakîm
 Yâ Aİemü min külli ‘alîm
 Yâ Akdemü min külli kadîm
 Yâ Ekberu min külli kebîr
 Yâ Ecellü min külli celîl
 Yâ E’azzü min külli ‘azîz
 Yâ Eltafü min külli latîf

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve fî ‘ahdihî vefiyy

 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
 Yâ Men hüve fî kuvvetihi ‘aliyy
 Yâ Men hüve fî ‘ulüvvihî karîb
 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf
 Yâ Men hüve fî şerefîhî ‘azîz
 Yâ Men hüve fî ‘izzetihî ‘azîm
 Yâ Men hüve fî ‘azametihî mecîd
 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve küllü şey’in hâdiun leh

 Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
 Yâ Men hüve küllü şey’in mevcudun leh
 Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
 Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
 Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
 Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
 Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiün leh
 Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
 Yâ men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Kâfi
 Yâ Şâfî
 Yâ Vâfî
 Yâ Mu’âfî
 Yâ ‘Âlî
 Yâ Dâ’î
 Yâ Râdî
 Yâ Kâdî
 Yâ Bakî
 Yâ Hâdî

Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’I-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh

 Yâ Men lâ mefze’a illâ ileyh
 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ ‘aleyh
 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
 Yâ Men lâ yü’bedü illâ iyyâh
 Yâ Men lâ yüste’ânü illâ minh
 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Hayra’l-merhûbîn

 Yâ Hayra’l-matlûbîn
 Yâ Hayra’l-merğûbîn
 Yâ Hayra’l-mes’ûlîn
 Yâ Hayra’l-maksûdîn
 Yâ Hayra’l-mezkûrîn
 Yâ Hayra’l-meşkûrîn
 Yâ Hayra’l-mahbûbîn
 Yâ Hayra’l-münzilîn
 Yâ Hayra’l-müste’nisîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve halaka fesevvâ

 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
 Yâ Men hüve yekşifü’l-belvâ
 Yâ Men hüve yesme’u’n-necvâ
 Yâ Men hüve yünkizü’l-garkâ
 Yâ Men hüve yünci’l-helkâ
 Yâ Men hüve yeşfi’l-merdâ
 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Ğâfır
 Yâ Sâtir
 Yâ Kahir
 Yâ Kadir
 Yâ Nazır
 Yâ Fâtır
 Yâ Şâkir
 Yâ Zâkir
 Yâ Nâsır
 Yâ Câbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve fi’l-berri ve’l-bahri sebîlüh

 Yâ Men hüve fi’l-âfaki âyâtüh
 Yâ Men hüve fi’l-âyâti bürhânüh
 Yâ Men hüve fı’l-memâti kudratüh
 Yâ Men hüve fı’l-kubûri ‘izzetüh
 Yâ Men hüve fı’l-kıyâmeti milketüh
 Yâ Men hüve fı’l-hisâbi heybetüh
 Yâ Men hüve fı’l-mîzâni kadâüh
 Yâ Men hüve fi’l-cenneti rahmetüh
 Yâ Men hüve fı’n-nâri ‘azâbüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü’l-hâifûn

 Yâ Men hüve ileyhi yefze’u’l-müznibûn
 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü’l-münîbûn
 Yâ Men hüve ileyhi yelceü’l-‘âsûn
 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü’z-zâhidûn
 Yâ Men hüve fîhi yatme’u’l-hâtıûn
 Yâ Men hüve yeste’nisü bihi’l-mürîdûn
 Yâ Men hüve yeftehiru bihi’l-muhsinûn
 Yâ men hüve ‘aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun
 Yâ men hüve yeskünü bihi’l-mûkınûn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ekrabe min külli karîb

 Yâ Ehabbe miri külli habîb
 Yâ A’zame min külli ‘azîm
 Yâ E’azze min külli ‘azîz
 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy
 Yâ Ecvede min külli cevâd
 Yâ Er’efe min külli raûf
 Yâ Erhame min külli rahîm
 Yâ Ecelle min külli celîl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Karîb
 Yâ Rakîb
 Yâ Habîb
 Yâ Mücîb
 Yâ Hasîb
 Yâ Tabîb
 Yâ Basîr
 Yâ Habîr
 Yâ Münîr
 Yâ Mübîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ğâliben gayra mağlûb

 Yâ Sâni’an gayra masnu’
 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
 Yâ Mâliken gayra memlûk
 Yâ Kâhiran gayra makhûr
 Yâ Râfı’an gayra merfu’
 Yâ Hafızan gayra mahfuz
 Yâ Nâsiran gayra mensur
 Yâ Sahiden gayra gâib
 Yâ Karîben gayra ba’îd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Nûra’n-nûr

 Yâ Münevvira’n-nûr
 Yâ Müsavvira’n-nûr
 Yâ Hâlika’n-nûr
 Yâ Mükaddira’n-nûr
 Yâ Müdebbira’n-nûr
 Yâ Nûran kable külli nûr
 Yâ Nûran ba’de külli nûr
 Yâ Nûran fevka külli nûr
 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men ‘atâuhû şerîf

 Yâ Men fı’lühû latîf
 Yâ Men lütfühû mükim
 Yâ Men ihsânühû kadîm
 Yâ Men kavlühü hakk
 Yâ Men va’dühû sıdk
 Yâ Men ‘afVühû fadl
 Yâ Men ‘azabühû ‘adl
 Yâ Men zikrühû hulv
 Yâ men ünsühû leziz

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Münevvil
 Yâ Müfassü
 YâMübeddil
 Yâ Müsehhil
 Yâ Müzellil
 Yâ Münezzil
 Yâ Muhavvil
 Yâ Mücemmil
 Yâ Mükemmil
 Yâ Müfaddil

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Yâ Men yerâ velâ yürâ

Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
Yâ Men yehdî velâ yühda
Yâ Men yühyî velâ yühyâ
 Yâ Men yüt’imü velâ yüt’am
 Yâ Men yücîru velâ yücâr
 Yâ Men yakdî velâ yükdâ ‘aleyh
 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü ‘aleyh
 Yâ Men lem yelid velem yûled
 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Ni’me’l-habîb

 Yâ Ni’me’t-tabîb
 Yâ Ni’me’l-hasîb
 Yâ Ni’me’l-karîb
 Yâ Ni’me’r-rakîb
 Yâ Ni’me’l-mucîb
 Yâ Ni’me’l-enîs
 Yâ Ni’me’l-vekîl
 Yâ Ni’me’l-mevlâ
 Yâ Ni’me’n-nasîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 
Yâ Sürûra’l-‘ârifîn

 Yâ Enîse’l-mürîdîn
 Yâ Muğîşe’l-müştâkîn
 Yâ Habîbe’t-tevvâbîn
 Yâ Râzika’l-mükillîn
 Yâ Recâe’l-müznibîn
 Yâ Kâşife’l-mekrûbîn
 Yâ Müneffisen ‘ani’l-mağmûmîn
 Yâ Müferricen ‘ani’l-mahzûnîn
 Yâ İlâhe’l-evvelîne ve’l-âhirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Rabbe’l-cenneti ve’n-nâr

 Yâ Rabbe’n-nebiyyîne ve’l-ahyâr
 Yâ Rabbe’s-sıddîkîne ve’l-ebrâr
 Yâ Rabbe’s-siğâri ve’l-kibâr
 Yâ Rabbe’l-hubûbi ve’l-eşmâr
 Yâ Rabbe’l-enhâri ve’l-eşcâr
 Yâ Rabbe’s-sahârâ ve’l-kıfâr
 Yâ Rabbe’l-‘abîdi ve’l-ahrâr
 Yâ Rabbe’l-i’lâni ve’l-isrâr
 Yâ Rabbe’l-leyli ve’n-nehâr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lahika fî külli şey’in ‘ilmüh

 Yâ Men nefeze bi külli şey’in besaruh
 Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
 Yâ Men lâ yuhsı’l-‘ibâdü na’mâeh
 Yâ Men lâ teblüğu’l-halâiku şükrah
 Yâ Men lâ tüdrikü’l-efhâmü celâleh
 Yâ Men lâ tenâlü’l-evhâmü künheh
 Yâ Meni’l-‘azâmetü ve’l-kibriyâü ridâüh
 Yâ Meni’l-heybetü ve’s-sültânü behâüh
 Yâ Men te’azzeze bi’l-‘izzi bekâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lehü’l-meşelü’l-a’lâ

 Yâ Men lehü’l-sıfâtü’l-‘ulâ
 Yâ Men lehü’l-âhiratü ve’l-ûlâ
 Yâ Men lehü’l-cennetü’l-me’vâ
 Yâ Men lehü’n-nâru ve’l-lezâ
 Yâ Men lehü’l-âyâtü’l-kübrâ
 Yâ Men lehü’l-esmâü’l-hüsnâ
 Yâ Men lehü’l-hükmü ve’l-kadâ
 Yâ Men lehü’s-semâvâtü’l-‘ulâ
 Yâ Men lehü’l-‘arşü ve’s-serâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ’Afüvv
 Yâ Ğafûr
 Yâ Vedûd
 Yâ Şekûr
 Yâ Sabûr
 Yâ Rauf
 Yâ’Atûf
 Yâ Kuddûs
 Yâ Hayy
 Yâ Kayyûm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve fı’s-semâi ‘azametüh

 Yâ Men hüve fi’l-ardi âyâtüh
 Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
 Yâ Men hüve fi’l-bihâri ‘acâibüh
 Yâ Men yebdeü’l-halka şürame yü’îdüh
 Yâ Men hüve fi’l-cibâli hazâinüh
 Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
 Yâ Men ileyhi yürce’u’l-emrü küllüh
 Yâ Men zahera fî külli şey’in lütfülı
 Yâ Men yü’arrifü’l-halâika kudrateh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh

 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
 Yâ Şefî’a men lâ §efî’a leh
 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
 Yâ Delîle men lâ delîle leh
 Yâ Kaide men lâ kaide leh
 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Kâfiye meni’stekfâh

 Yâ Hâdiye meni’stehdâh
 Yâ Kâliye meni’steklâh
 Yâ Dâ’iye meni’sted’âh
 Yâ Şâfıye meni’steşfâh
 Yâ Kâdiye meni’stakdâh
 Yâ Muğniye meni’steğnâh
 Yâ Mûfîye meni’stevfâh
 Yâ Mükavviye meni’stakvâh
 Yâ Veliyye meni’stevlâh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Evvel
 Yâ Âhir
 Yâ Zahir
 Yâ Bâtın
 Yâ Halik
 Yâ Râzik
 Yâ Sâdık
 Yâ Sabık
 Yâ Saik
 Yâ Fâlik

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr

 Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
 Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
 Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
 Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
 Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
 Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn

 Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn
 Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn
 Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn
 Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn
 Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn
 Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn
 Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn
 Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn
 Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Dâime’l-bekâ

 Yâ Ğafira’l-hatâ
 Yâ Sâmi’e’d-düâ
 Yâ Vâsi’a’l-‘atâ
 Yâ Râfı’a’s-semâ
 Yâ Kâşife’l-belâ
 Yâ ‘Azîme’s-senâ
 Yâ Kadîme’s-senâ
 Yâ Keşira’l-vefa
 Yâ Şerîfe’l-cezâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Ğaffâr
 Yâ Settâr
 Yâ Kahhâr
 Yâ Cebbar
 Yâ Sabbâr
 Yâ Razzâk
 Yâ Fettâh
 Yâ ‘Allâm
 Yâ Vehhâb
 Yâ Tevvâb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men halekanî ve sevvânî

 Yâ Men razekanî ve rabbânî
 Yâ Men et’amenî ve sekânî
 Yâ Men karrabenî ve ednânî
 Yâ Men ‘asamenî ve kefânî
 Yâ Men hafızanî ve kelânî
 Yâ Men veffekanî ve hedânî
 Yâ Men e’azzenî ve ağnânî
 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
 Yâ Men ânesenî ve âvânî

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih

 Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih
 Yâ Men lâ radde likadâih
 Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih
 Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih
 Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih
 Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
 Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih
 Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih
 Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ

 Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ
 Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ
 Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ
 Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa
 Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ
 Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ
 Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa
 Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ
 Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Şefî’
 Yâ Semî’
 Yâ Rafı’
 Yâ Meni`
 Yâ Bedi`
 Yâ Serî’
 Yâ Beşîr
 Yâ Nezîr
 Yâ Kadîr
 Yâ Muktedir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Hayyü kable külli hayy

 Yâ Hayyü ba’de külli hayy
 Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’
Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy

Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy
 Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy

 Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy
 Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy
 Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ
 Yâ Hayyü’llezî lâ yemût

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ

 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
 Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer
 Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add
 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 YâRabbe’I-‘âlemîn

 Yâ Mâlike yevmi’d-dîn
 Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn
 Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn
 Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn
 Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn
 Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn
 Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn
 Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn
 Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Mübdi
 Yâ Mu’îd
 Yâ Hafız
 Yâ Mühît
 Yâ Hamîd
 Yâ Mecîd
 Yâ Mükît
 Yâ Müğîs
 Yâ Mü’îzz
 Yâ Müzill

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd

 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd
 Yâ Men hüve Samedün bilâ ‘ayb
 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef
 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr
 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr
 Yâ Men hüve Sültânün bilâ ‘azl
 Yâ Men hüve Melîkün bilâ ‘acz
 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn

 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn
 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn
 Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în
 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn
 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn
 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn
 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn
 Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn
 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li’l-muhsinîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

 Yâ Men tebâreke’smüh
 Yâ Men te’âlâ ceddüh
 Yâ Men celle şenâüh
 Yâ Men lâ ilahe ğayruh
 Yâ Men tekaddeset esmâüh
 Yâ Men yedûmü bekâüh
 Yâ Meni’l-‘azametü behâüh
 Yâ Meni’l-kibriyâü ndâüh
 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh
 Yâ Men lâ yü’addü na’mâüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Mü’în
 Yâ Mübîn
 Yâ Emîn
 Yâ Mekîn
 Yâ Metîn
 Yâ Şedîd
 Yâ Şehîd
 Yâ Raşîd
 Yâ Hamîd
 Yâ Mecîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd

 Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
 Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
 Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
 Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
 Yâ Karîben gayra ba’îd
 Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
 Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
 Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr  Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
 Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
 Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
 Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
 Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
 Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
 Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
 Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem ‘ Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
 Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem  Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
 Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
 Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ ‘Adil
 Yâ Kabil
 Yâ Fâdil
 YâFâ’il
 Yâ Kâfıl
 Yâ Câ’il
 Yâ Kâmil
 Yâ Fâtır
 Yâ Tâlib
 Yâ Matlûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men en’ame bihavlih
 Yâ Men ekrame bitavlih
 Yâ Men ‘âde bilütfıh
 Yâ Men te’azzeze bikudratih  Yâ Men kaddera bihikmetih
 Yâ Men hakeme bitedbîrih
 Yâ Men debbera bi’ilmih
 Yâ Men tecâveze bihılmih
 Yâ Men denâ fî ‘ulüvvih
 Yâ Men ‘alâ fî dünüvvih

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men yahlüku ma yeşâ Yâ Men yef’alü ma yeşâ

 Yâ Men yehdi men yeşâ
 Yâ Men yudillü men yeşâ
 Yâ Men yağfiru limen yeşâ
 Yâ Men yü’azzibü men yeşâ
 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ
 Yâ Men yüsavviru fı’l-erhâmi keyfe yeşâ
 Yâ Men yezîdü fi’l-halki mâ yeşâ
 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ

 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
 Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ
 Yâ Men lem yezel rahîmâ
 Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ
 Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ
 Yâ Men ce’ale’l-arda karâra
 Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ
 Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ
 Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Ferd
 Yâ Vitr
 Yâ Ehad
 Yâ Samed
 Yâ Emced
 Yâ E’azz  Yâ Eceli
 Yâ Ehakk
 Yâ Eberr
 Yâ Ebed

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh

 Yâ Ma’bûde men ‘abedeh
 Yâ Meşkûre men şekerah
 Yâ Mezkûre men zekerah
Yâ Mahmude men hamideh
 Yâ Mevcûde men talebeh
 Yâ Mevsûfe men vahhadeh
Yâ Mahbûbe men ehabbeh
 Yâ Merğûbe men erâdeh
 Yâ Maksûde men enâbe ileyh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh

 Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh
 Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh
 Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh
 Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih
 Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh
 Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh
 Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh
 Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Habîbe’l-bekkâîn

 Yâ Senede’l-mütevekkilîn
 Yâ Hâdiye’l-mudillîn
 Yâ Veliyye’l-mü’minîn
 Yâ Enîse’s-zâkirîn
 Yâ Akdera’l-kâdirîn
 Yâ Ebsara’n-nâzırîn
 Yâ Aleme’l-‘âlimîn
 Yâ Mefze’a’l-melhûfîn
 Yâ Ensara’n-nâsirîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Mükrim
 Yâ Mü’azzim
 Yâ Müna’im
Ya Mü’tî
 Yâ Müğnî
 Yâ Mühyî
 Yâ Mübdî
 Yâ Mürdî
 YâMüncî
 Yâ Muhsin

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr
 Yâ Kâfiye külli şey

 Yâ Kaimen ‘alâ külli şey
 Yâ Men lâ yüşbihühû şey
 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey
 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey
 Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey
 Yâ Men leyse kemişlihî şey
 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey
 Yâ Men vesi’at rahmetühû külle şey
 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû

 Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû
 Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû
 Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû
 Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû
 Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû
 Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû
 Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû
 Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû
 Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Kâşif
 Yâ Fâric
 Yâ Fâtih
 Yâ Nâsir
 Yâ Dâmin
 Yâ Âmir
 Yâ Nâhi
 Yâ Raca
 Yâ Mürtecâ
 Yâ ‘Azîme’r-racâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Mü’îne’d-du’afâ

 Yâ Kenze’l-fükarâ
 Yâ Sâhibe’l-ğurabâ
 Yâ Nâsira’l-evliyâ
 Yâ Kâhira’l-a’dâ
 Yâ Râfia’s-semâ
 Yâ Kâşife’l-belâ
 Yâ Enîse’l-evliyâ
 Yâ Habîbe’l-etkıyâ
 Yâ İlâhe’l-ağniyâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah

 Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah
 Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah
 Yâ Fâtira külli şey’in ve melîkeh
 Yâ Kâbida külli şey’in ve bâsiteh
 Yâ Mübdie külli şey’in ve nıü’îdeh
 Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mükaddirah s Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah
 Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
 Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr
 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr
 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd
 Yâ Hayra dâ’in ve med’uvv
 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
 Yâ Hayra munisin ve enîs
 Yâ Hayra sahibin ve celîs
 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb
 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb

 Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb
 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
 Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm
 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
 Yâ Men hüve bimen ‘asâhü halîm
 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
 Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm
 Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm
 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Müsebbib
 Yâ Mukarrib
 Yâ Mü’akkib
 Yâ Mukallib
 Yâ Mukaddir
 Yâ Mürattib
 Yâ Mürağğib
 Yâ Müzekkir
 Yâ Mükevvîn
 Yâ Mütekebbir

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men lâ yüşğilühû sem’un an sem’

 Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l
 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün ‘an suâl
 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn
 Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn
 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe’l-muhbitîn
 Yâ Men la yeğibü ‘an kulûbi’l-müştâkın
 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi’l-mürîdîn
 Yâ Men la yahfâ ‘aleyhi şey’ün fı’l-‘âlemîn

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
 Yâ Men hüve ‘ilmühû sabık

 Yâ Men hüve va’dühû sâdık
 Yâ Men hüve lütfühû zahir
 Yâ Men hüve emruhû ğâlib
 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
 Yâ Men hüve kadâühû kâin
 Yâ Men hüve kur’anühû mecîd
 Yâ Men hüve mülkühû kadîm
 Yâ Men hüve fadlühû mukîm
 Yâ Men hüve ‘arşühû ‘azîm

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Yâ Rabbe’l-erbâb

 Yâ Müfettiha’l-ebvâb
 Yâ Müsebbibe’l-esbâb
 Yâ Mu’tiye’s sevâb
 Yâ Mülhime’s-savâb
 Yâ Münşie’s-sehâb
 Yâ Şedîde’l-‘ikâb
 Yâ Seri’a’l-hisâb
 Yâ Men lehü’l-iyâb
 Yâ Gafuru yâ Tevvâb

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
Ve es’elüke biesmâike

 Yâ Rabbena
 Yâ İlâhenâ
 Yâ Seyyidenâ
 Yâ Mevlânâ
 Yâ Nâsıranâ
 Yâ Hafızana
 Yâ Kâdiranâ
 Yâ Râzikanâ
 Yâ Delîlenâ
 Yâ Muğisenâ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allâhümme Rabbena hallisnâ  ve ecirnâ  ve neccinâ mine’n-nar  ve ‘â-finâ va’fü ‘annâ ve edhilne’l-cennete dara kudsike me’a’l-ebrâr  bi ‘afvike Yâ Mücîr  bi fadlike Yâ Gaffar  ve es-elüke bihakki hâzihi’l-esmâi’l-kerîme-ti’§-§erîfeti ve’s-sıfâti’l-celîleti’l-latîfeti en tüsalliye ‘alâ seyyidinâ Muhamme-din ve ‘alâ âlihî ve sahbihî bi’adedi ha-senâti Muhammedin bismillah  has-biyallah  lâ ilahe illallah  şehidallâh  kulhüvallâh  mâşâallâh  rabbiyallah  tebârekallâh  te’âlallâh  tevekkeltü ‘alallâh  feseyekfîke hümüllâh  ve hüve’s-semî’u’l-‘alîm  Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâne’l-emâne lâ uhsî şenâen ‘aleyke ente kemâ eşneyte ‘alâ nefsik Yâ Allah  Yâ Rahman Yâ Rahîm Yâ Gafur  Yâ Şekûr Es-elüke bimâ ahseytehû ‘aleyke min es-mâike’l-hüsnâ ve sıfâtike’l-‘ulyâ ve ke-limâtike’t-tâmmeti en tağfiralî velivâli-deyye veliüstâzî Sâidi’n-Nursîyyi veli-talebeti rasâili’n-nûri velicemî’i’l-mü’-minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslimâti’l-ahyâi minhüm ve’l-emvâti ve terhamenâ rahmeten tüğnî-nâ bihâ ‘an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdiye havâicenâ ve tû’-tiyenâ süâlenâ fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve tahtime lenâ bi’s-se’âdeti ve’ş-şe-hâdeti ve’l-kerâmeti ve’l-büşrâ ‘inde fîraki’d-dünyâ ve tecziye Muhamme-den sallallâhü ‘aleyhi vesellem ‘annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh  Ve en lâ tekilenâ ilâ enfüsinâ tarfete ‘aynin velâ ilâ ehadin min halkik  Ve tus-liha lenâ şe’nenâ ve en tahrusenâ bi-‘aynikelletî lâ tenânıü ve tahfezanâ bi-ruknike’llezî lâ yürâmü Ya Ze’l-celâli ve’l-ikrâm ve en tasrife ‘annâ ve ‘ammen ‘ullika ‘aleyhi hâzihi’l-esmâü âfe-te’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtîn Ve zelzelete’l-ardi ve dekdekete’l-cibâli min haşyetih  Ve âfete’t-tâ’uni ve’l-vebâi ve ‘ayne’s-sûi ve vece’a’l-cevârihi ve sâira’l-afât  Ve tahfezanâ min külli şerrin ve su’  Ve terzükana’s-selâmete ve’l-‘âfıyete ve’l-hayra fi’d-dünyâ ve’l-âbirati bi rahmetike yâ erhâme’r-râhi-mîn ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. Ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. (amin)

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

Dilerseniz Barışma Duası ve  Evliyaların Dilek Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.