Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları Esmaül Hüsna Tam Liste

Allah’ın 99 İsmi (1-33 Esmaül Hüsna)

Allah

Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh

Er-Rahmân

Esirgeyen, bütün canlılara nimet veren, merhamet eden, onlara ihsan eden.

Er-Rahîm

Ahirette, müminlere sonsuz lütuf ve ihsanda bulunan, bağışlayıcı ve merhamet edici

El-Melik

Bütün kainatın hükümdarı, mülkün sahibi, saltanatı devamlı olan.

El-Kuddûs

Her noksanlıktan uzak ve her türlü övgüye layık olan. 

Es-Selâm

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, kullarını emin kılan.

El-Mü’min

Güven veren, emin kılan, koruyan.

El-Müheymin

Her şeyi görüp gözeten, koruyucu.

El-Azîz

İzzet sahibi, her şeye galip olan.

El-Cebbâr

Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.  

El-Mütekebbir

Büyüklükte eşi, benzeri olmayan, büyüklüğünü her zaman ve her yerde gösteren

El-Hâlık

Yaratıcı, yaratan, yoktan var eden.

El-Bâri

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.

El-Musavvir

”Varlıklara şekil ve suret veren.

El-Gaffâr

Günahları örten, çok mağfiret eden, çokça bağışlayan.

El-Kahhâr

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan. 

El-Vehhâb

Karşılıksız hibeler veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi, çok fazla ihsan eden.  

Er-Rezzâk

Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, rızık ihsan edici. 

El-Fettâh

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, hayır kapılarını açan, hüküm veren.

El-Alîm

Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.

El-Kâbıd

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan; ruhları kabzeden, rızkı belli ölçülerde veren.

El-Bâsıt

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

El-Hâfıd

Dereceleri alçaltan, değerini azaltan, aşağıya indiren.

Er-Râfi

Şeref verip yükselten, rızkı yükseltici.

El-Mu’ız

Dilediğini aziz eden, izzet veren, yükselten.

El-Müzil

Hor ve hakir eden, dilediğini zillete düşüren.

Es-Semi

Her şeyi layıkıyla duyan.

El-Basîr

Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

El-Hakem

Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle nihai hükmü veren. Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.

El-Adl

 çok adaletli, mutlak adil.

El-Latîf

Sonsuz lütuf ve kerem sahibi. Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen. 

El-Habîr

Olmuş ve olacak her şeyden haberdar.

El-Halîm

Yumuşak huyluluk sahibi. Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.

Allah’ın 99 İsmi (34-66 Esmaül Hüsna)

El-Azîm

Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce. En büyük ve ulu.

El-Gafûr

Affı, mağfireti bol. Kullarının günahlarını örten. Bağışı bol olan.

Eş-Şekûr

Yapılan görevlere karşı bol karşılık veren. Az amele, çok sevap veren.

El-Aliyy

En üstün ve en yüksek olan. Yüceler yücesi, çok yüce.

El-Kebîr

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük. Mutlak büyük.

El-Hafîz

Her şeyi koruyucu olan. Muhafaza edici.

El-Mukît

Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.

El-Hasîb

Kulların hesabını en iyi gören. Yaratılan varlıkların hesabını bilen.

El-Celîl

Büyüklük ve azamet sahibi olan.

El-Kerîm

Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, hudutsuz ikram sahibi. 

Er-Rakîb

Kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen. Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan. 

El-Mucîb

Duaları, istekleri kabul eden, kullarının sesini duyan.

El-Vâsi

Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden. Geniş ilim sahibi.’

El-Hakîm

Hikmet ve hüküm sahibi. Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

El-Vedûd

Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan. Bütün mahlukatın hayrını isteyen.    

El-Mecîd

Şanı büyük ve yüksel olan. Her türlü övgüye layık bulunan.

El-Bâis

Ölüleri dirilten.

Eş-Şehîd

Her zaman her yerde hazır ve nazır olan. Her şeyi anında gören, her şeye şahit olan.

El-Hakk

Doğruluğu asla değişmeyen. Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.  

El-Vekîl

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. Her şeye vekil.  

El-Kaviyy

Her şeye gücü yeten, kudretli olan.

El-Metîn

Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü. Çok sağlam. Kuvvetli.

El-Veliyy

İnananların dostu, onları sevip yardım eden, onlara destek olan.

El-Hamîd

Her türlü hamd ve senaya layık olan.

El-Muhsî

Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

El-Mübdi

Yoktan yaratıp var eden. Maddesiz, örneksiz yaratan.

El-Muîd

”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can veren.

El-Mümît

Ölümü yaratan. Her canlıya ölümü tattıran.

El-Hayy

Ezeli ve ebedi hayat sahibi. Her zaman diri.

El-Kayyûm

Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren. Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.

El-Vâcid

Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.

El-Macîd

Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

Allah’ın 99 İsmi (67-99 Esmaül Hüsna)

El-Vâhid

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

Es-Samed

Herkesin kendisine muhtaç olduğu ancak hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.

El-Kâdir

Kudreti her şeye ulaşan. Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

El-Muktedir

Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi. Her şeye muktedir bulunan.

El-Mukaddim

Dilediğini, öne alan, yükselten.

El-Muahhir

Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.

El-Evvel

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan. Her şeyin ilki olan.

El-Âhir

Varlığının sonu olmayan.

El-Zâhir

Görünen, varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.  

El-Bâtın

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

El-Vâlî

Bütün varlıkları idare eden.

El-Berr

Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan.

El-Müteâlî

Yüceler yücesi. Son derece yüce olan.

Et-Tevvâb

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

El-Müntekim

Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

El-Afüvv

Bağışlayan, affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

Er-Raûf

Çok merhametli, pek şefkatli. Kolaylık sağlayan.

Mâlik-ül Mülk

Mülkün, her varlığın ebedi sahibi.

Zül-Celâli vel ikrâm

Ululuk ve ikram sahibi.

El-Muksit

Adaletle hükmeden, adalet sahibi. Her işi birbirine uygun yapan.

El-Câmi

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.

El-Ganiyy

Her türlü zenginlik sahibi, hiçbir şey muhtaç olmayan.

El-Mugnî

Dilediğini zengin eden. İhtiyaç gideren.

El-Mâni

Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

Ed-Dârr

Sıkıntı ve zorluk veren şeyleri yaratan.

En-Nâfi

Fayda veren şeyleri yaratan.

En-Nûr

Alemleri nurlandıran, aydınlatan, dilediğine nur veren.

El-Hâdî

İstediğini hidayete erdiren.

El-Bedî

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.

El-Bâkî

Varlığının sonu olmayan. Daimi, ölümsüz, ebedi olan.

El-Vâris

Bütün servetlerin asıl sahibi olan.

Er-Reşîd

Doğru yolu gösteren.

Es-Sabûr

Çok sabırlı, cezayı erteleyen, ceza vermede acele etmeyen.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Dilerseniz Sevgi Duası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.